Overskrift Dato publiceret

NetVarmes DS-høringssvar

25/09/2012

NetVarme har i forbindelse med Dansk Fjernvarmes høringsrunde om udkast til DS 469:2012 sendt følgende svar: Bilag til 2779 12 Kommentarskabelon.pdf 

Netværksmøde den 3. september 2012

07/09/2012

Netværket holdt møde hos Hvidovre Fjernvarmeselskab. Alle netværksmedlemmer var mødt med en eller flere repræsentanter.

På dagsordenen var konvertering fra gas/olie/el til fjernvarme, hvor Roskilde havde et indlæg om udbygningen af fjernvarme mod Risø. Det var direktør Torben Christiansen, der fortalte om udbygningsplaner, udbud, markedsføring og virkeliggørelse. Et meget spændende indlæg, der gav anledning til rig erfaringsudveksling blandt deltagerne. Indlægget kan ses under medlemsnyt.

Dernæst drøftede deltagerne prisfastsættelsen hos KARA/NOVOREN og de muligheder, netværket havde for at følge prissætningen nærmere. Det blev aftalt, at der skulle tages kontakt til KARA/NOVOREN med henblik på at få en nærmere dialog.

Næste punkt handlede om VEKS' projekter og styringen heraf, navnlig den økonomiske styring. Netværksmedlemmerne ville følge projekterne tæt.

Dansk Fjernvarme havde udsendt udkast til ny DS469 om vejrkompensering i alle varmeanlæg. Der var enighed om at udarbejde et fælles høringssvar.

Netværket drøftede herefter kurser for bestyrelser samt hjemmesidens udformning.

Endelig blev der føjet nye temaer til netværkets bruttoliste over interessante teamer af fælles interesse. På det kommende møde den 5. november 2012, kl. 16 skal der fokuseres på anlæg og forsyningssikkerhedsafgifter.

Sekretariat 2

24/05/2012

Netværket har holdt 2 møder - et stiftende og et møde, hvor bl.a. Energitilsynet orienterede grundigt om selvevalueringsordningen.

Tilsynet vurderer, at det vil koste selskaberne mellem 20.000-40.000 kr. pr. selvevaluering, men at det er omkostningen værd, fordi det hidtidige revisionsarbejde ikke har levet op til forventningerne. Selvevalueringen skal således ses som en hjælp til selskabernes bestyrelser, således at interne forretningsgange m.m. kan justeres eller rettes op. Det er forbrugerne, der i sidste ende skal betale for evalueringen.

Netværket gjorde tilsynet opmærksom på, at uddannelse af revisorer m.fl. ikke hører til fjernvarmeselskabernes ordinære opgaver, og at tilsynet burde sørge for bedre informative vejledninger og uddannelse af de aktører, som man ønsker skal påse forhold i fjernvarmeselskaberne.

Derudover har netværket rejst en række spørgsmål vedrørende VEKS' prisberegninger samt accessoriske virksomhed.

Endelig er netværket i gang med at overveje muligheden for fælles uddannelsesforløb for bestyrelsesmedlemmer.

Efter disse 2 velbesøgte møder i netværket er vi klar til at tage hul på de mange emner, der efterhånden er med på listen over teoretiske og praktiske forhold, der ønskes belyst. Det er medlemmerne af netværket, der bestemmer, hvad der skal på dagsordenen for de enkelte møder..

Sekretariat 1

10/05/2012

Vi hilser alle besøgende velkommen til NetVarmes hjemmeside.

Hjemmesiden for NetVarme er tænkt som et bindeled til både medlemmer og til andre, der interesseret i at være medlemmer, eller som er interesseret i at følge netværkets arbejde.

Vi er fjernvarmedistributionsselskabernes netværk og som sådan er det selvsagt de emner, der interesserer selskaberne, der vil være at finde på denne side.

Records 6 to 9 of 9  

Logo netvarme.dk

Webdesign COMKON